Upravljanje terjatev

 

Pri upravljanju terjatev spremljamo in zagotavljamo, da dolžniki pravočasno plačajo svoje poslovne obveznosti. To vključuje izstavljanje računov, spremljanje stanja plačil, reševanje morebitnih  sporov in po potrebi izterjavo.

Zakaj najeti zunanjega upravitelja?

· Optimizira postopek zapiranja terjatev.

· Zmanjšuje administrativno breme.

· Zagotavlja neodvisen pogled in preprečuje morebitne konflikte interesov znotraj organizacije.

· Zmanjšuje tveganje nespoštovanja zakonodaje in regulativ.

· Zmanjšuje možnost zaostrovanja odnosov med upnikom in dolžnikom.

· Prispeva k boljši likvidnosti in donosnosti.

SolTer – vaš partner za izterjavo in upravljanje terjatev.

Zagotavljamo dosledno sledenje in obravnavo odprtih terjatev do vaših kupcev, kar izboljšuje likvidnost podjetja in zmanjšuje tveganje neplačil.

Potek procesa po izstavitvi računa

 • 1. KORAK: ANALIZA TVEGANJA

  Identifikacija in ocena tveganj za neplačila ter sprejemanje ukrepov za njihovo zmanjšanje.

 • 2. KORAK: IZBIRA STRATEGIJ

  Uporaba strategij kot so: opominjanje, obročna plačila, popusti ali pravni ukrepi.

 • 3. KORAK: REŠEVANJE SPOROV / REKLAMACIJ

  Če se pojavijo spori ali nesoglasja glede terjatev, je potrebno aktivno reševanje.

 • 4. KORAK: SPREMLJANJE PLAČIL

  Organizacija mora nenehno spremljati prejeta plačila in slediti zapadlim terjatvam.

 • 5. KORAK: SOLTER VITKA METODA

  Do rešitve problema pridemo po najkrajši poti. Na koncu sta zadovoljni obe strani.

 • 6. KORAK: POROČANJE IN SLEDENJE

  Redno poročanje o stanju terjatev in spremljanje uspešnosti izterjave.

Lepa beseda
lepo mesto najde.

… tudi v svetu izterjav. Preverjeno.

SolTer – vaš zunanji partner, ki na strokoven način poskrbi, da vam kupci plačajo korektno opravljeno delo.